tisdag 24 april 2012

Anonym kommentar på Schlaugs blogg

'Anonym' på Birger Schlaugs blogg 24.4.12:
»Måste delge ett citat från utredningen om sänkt restaurangmoms:
”Individer med hög produktivitet kan välja att härma personer med lägre produktivitet, dvs. arbeta mindre och generera samma observerbara inkomst som lågproduktiva, och på så sätt erhålla högre nytta genom lägre skattebelastning och mer fritid. Denna överkonsumtion av fritid innebär en snedvridning av samhällets resurser och därigenom effektivitetsförluster samtidigt som möjligheten att omfördela inkomster begränsas.
För att fördelningsmålen skall uppnås och effektivitetsförlusterna i samhället minimeras ska skattesystemet utformas så att den här typen av härmningsbeteende undviks. En optimal utformning av skattesystemet kan därigenom vara att motverka härmningsbeteende genom att beskatta varor och tjänster som är komplementära med fritid, det vill säga varor som i relativt stor utsträckning konsumeras av personer med mycket fritid (allt annat lika). På detta sätt blir konsumtion av fritid mindre attraktivt i förhållande till beskattat marknadsarbete.”
Just det, vi måste kraftfullt motarbeta överkonsumtionen av fritid, så att inte ett otäckt härmningsbeteende sprider sig!«
Det låter verkligen obehagligt! Vad handlar det om? Är det ett skämt? Jag googlade på 'härmningsbeteende' och 'restaurangmoms' och fick ett svar: SOU 2011:24, http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/36/51/943c4b74.pdf , och hittade ordet 'härmningsbeteende' och texten ovan  på s. 38 (40)! Tyvärr har jag inte lyckats engagera mig tillräckligt för att skaffa mig en uppfattning om vilken tilltro man bör fästa vid resten av den ambitiöst utformade texten.

Inga kommentarer: