tisdag 24 april 2012

Rockström och Eklund om att radikalisera klimatpolitiken

DN-Debatt har Johan Rockström och och den klassiska ekonomen Klas Eklund skrivit en artikel om hur Sverige "bör visa ledarskap" när det gäller miljön, med anledning av 40-årsminnet av "Stockholmskonferensen".
För att sammanfatta artikeln: Grön skatteväxling bör fortsätta, nationalräkenskaperna bör läggas om i grön riktning och det behövs incitament för affärsstrategier för att skapa grön tillväxt.Tillgång till förnybar energi och hållbart lantbruk är två "revolutioner" som Sverige bör gå i bräschen för på global nivå. Världen måste snabbt övergå till en grön ekonomi genom ekonomiska styrmedel, politiska mål och kraftfulla institutioner. "En visionär 'Stockholmsanda' vore en bra start."
    – Den ekonomiska tillväxten måste alltså fortsätta eftersom vi har ett ekonomiskt system som kräver det! Men varför hålla fast vid ett sådant, i grunden odemokratiskt, system? Varför inte också kräva en omställning till en demokratisk ekonomi?

onsdag 18 april 2012

Schlaug om MP-program och tillväxtfixering

I sex långa, välskrivna och välkommenterade inlägg på sin blogg har Birger Schlaug skrivit om om den kanske allra viktigaste frågan för miljön, det ekonomiska tillväxtproblemet, utan vars lösning jag är rädd att det knappast finns något hopp om att någonsin få en för mänskligheten hållbar lösning på planetens miljöproblem. Inläggen, med många, delvis intressanta, kommentarer finns här, här, här, här, här och här (Det jag refererar till i en kommentar finns här.)

Radikalisera klimatpolitiken!

Nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu har nu fått 7609 underskrifter och gör en extra satsning för att få en extra tyngd med över 10 000 namn, bl.a. med ett mejlutskick med denna text:
Bästa medmänniska!
Utsläppen av koldioxid i världen fortsätter att öka. Även Sveriges utsläpp fortsätter att öka - om man räknar med både utsläppen i Sverige och utsläppen genom det som vi importerar till Sverige.
Är du bekymrad över vilket klimat vi som är vuxna nu, lämnar över till våra efterkommande?
Oroas du över att klimatförändringarna kommer att leda till ökad fattigdom och svält i världen?
Tycker du att det är sorgligt med den ökade utrotning av växt- och djurarter som sker på vår planet - både genom överutnyttjande av jordens resurser och i klimatförändringarnas spår?
Ser du ett moraliskt problem med att den rika världen genererar mest koldioxid - samtidigt som de som drabbas värst av klimatförsämringarna själva genererar låga utsläpp?
Forskarnas oro för hur mänskligheten ska klara av att hantera klimatförändringarna ökar. Men de politiska partierna framställer ändå klimatproblematiken som ganska enkel att lösa - det räcker med investeringar i ny teknik. Tror du att det också krävs att vi i den rika delen av världen är beredda till livsstilsförändringar?
Då kanske du vill stödja det upprop som nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu formulerat. Vi vill hjälpa
politikerna att fatta tillräckliga beslut. Vill du också hjälpa dem?
Gå då in på vår hemsida radikaliseraklimatpolitiken.nu eller klicka nedan för att komma till uppropet:
http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu
Vidarebefordra gärna detta mejl också. Om du gör så uppkommer en kedjebrevseffekt, som gör din insats extra värdefull.
Nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu

måndag 16 april 2012

Ekonomisk kris – och »morgonluft« för vänstern?

I dagens understreckare i SvD, På spaning efter den kommunism som flytt, recenserar Anders Burman en antologi, Kommunismens idé (Tankekraft), och frågar om det kan vara så »att dagens vänster borde försöka återerövra begreppet [kommunism]« efter årtionden av missbruk och missförstånd av dess ursprungliga innebörd. Men jag undrar om inte begreppet har blivit så starkt förknippat med alla former av statlig planekonomi att det vore nästintill omöjligt att återgå till den gamla tanken om att kommunismen har förverkligats först när staten har vittrat bort. Och frågan är om ens detta är ett realistiskt mål. Ett samhälle måste ju vara organiserat på något sätt för att hålla samman, och för den upgiften har vi ju redan begreppet (politisk) demokrati. Det saknas bara ekonomisk demokrati, t.ex. enligt David Schweickarts modell eller liknande.